Zbliżają się co raz chłodniejsze dni. Z powodu zimna ogrzewamy swoje domy i mieszkania wykorzystując do tego celu różnego rodzaju urządzenia grzewcze.

Jeżeli system ogrzewania jest prawidłowo wykonany, eksploatowany, sprawdzany i konserwowany nie stanowi on zagrożenia dla mieszkańców budynków. Niestety, okazuje się że wielokrotnie tak nie jest i w   okresie grzewczym następuje wzrost ilości pożarów w budynkach mieszkalnych.  Warto by zadać pytanie dlaczego  w naszych domach i mieszkaniach  w okresie od jesieni do wiosny  zwiększa się zagrożenie dla zdrowia i życia? Według wielu przeprowadzonych sondaży  to właśnie w domu czujemy się najbardziej bezpieczni. Wydajemy duże pieniądze na drzwi przeciwwłamaniowe, solidne okna  co daje nam ochronę przed  złodziejem czy niepowołanym gościem. Nie zdajemy sobie sprawy, że cichy zabójca jakim jest tlenek węgla może pojawić się w domu, mieszkaniu w wyniku niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nim urządzeń i instalacji grzewczych. Urządzeniem, które może wykryć czad jest czujnik tlenku węgla którego koszt to niespełna sto złotych. W Polsce nie ma obowiązku instalowania tego typu urządzeń  w domach ale należy się zastanowić „czy nie lepiej zapobiegać niż leczyć” Należy pamiętać, że czujka tlenku węgla czy dymu nie zabezpiecza przed zatruciem czy pożarem ale informuje o wystąpieniu zagrożenia. Kampanie mające na celu ograniczyć ilość zatruć tlenkiem węgla w Polsce  przynoszą zamierzone efekty z roku na rok spada ilość śmiertelnych zatruć w sezonie grzewczym. Uratowanie najwyższej wartości, jaką jest nasze życie jest niewspółmierne  z kosztami przeglądów urządzeń grzewczych,  zakupu gaśnicy czy czujki tlenku węgla i dymu.

Trochę  porad i statystyk

Pożar w budynku może powstać w różnych miejscach, o różnych porach dnia i nocy. Szczególnie niebezpieczne są pożary nocne ze względu na prawdopodobne późne ich zauważenie a tym samym powiadomienie jednostek ratowniczych straży pożarnych. W piwnicach budynków, w pomieszczeniach technicznych najczęściej znajdują się kotłownie, gdzie w piecach lub specjalnych kotłach zachodzi proces spalania paliw. Przez wszystkie kondygnacje, poddasze a następnie dach, aż do kominów, przechodzą przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Te pierwsze odprowadzają produkty spalania, a te ostatnie dbają o prawidłowy sposób wentylowania pomieszczeń budynku. Wystarczy jakieś niedopatrzenie, brak dbałości o ich stan techniczny a może dojść do nieszczęścia, powstania pożaru, wybuchu czy zaczadzenia. By uniknąć takich sytuacji poniżej podajemy kilka zasad, które warto przestrzegać by uniknąć pożaru od urządzeń grzewczych.

W 2017 roku na 395 powstałych pożarów w powiecie gorlickim aż 77 pożarów powstało w budynkach mieszkalnych. Stanowiły one ponad 19% wszystkich pożarów. W 2018 roku do 3 października liczba pożarów wyniosła 264 z czego 60 pożarów powstało w budynkach mieszkalnych. Stanowiły one ponad 22 % wszystkich pożarów. Porównując rok ubiegły z rokiem bieżącym nastąpił spadek ilości wszystkich pożarów o blisko 25 %. Ilość pożarów w obiektach mieszkalnych biorąc pod uwagę okres od 1 stycznia do 3 października (2017 r. – 60 pożarów a 2018 r. – 60 pożarów) ilość pożarów nie uległa zmianie porównując rok do roku. W pożarach w 2017 roku rannych zostało 7 osób nikt nie zginął a w 2018 do 3 października rannych zostało 6 osób i  też nikt nie zginął. Najczęstszą przyczyną  wszystkich pożarów były: podpalenia, nieostrożne obchodzenie się ze źródłem otwartego ognia oraz grzewczymi urządzeniami elektrycznymi, gazowymi na paliwo ciekłe i stałe (piece, piecyki, kuchenki, ogrzewacze pomieszczeń i inne) a także wady tych urządzeń.

W sezonie  grzewczym zwiększa się również ilość zatruć tlenkiem węgla. W 2017 roku strażacy dokonując pomiarów aż 25 razy wykryli zawartości tlenku węgla w pomieszczeniach budynków jedno i wielorodzinnych. W 2017 roku  18 osób z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla trafiło do gorlickiego szpitala a jedna osoba niestety poniosła śmierć w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. W roku bieżącym do dnia 3 października strażacy  już 19 razy wyjeżdżali do przeprowadzenia pomiaru stężenia zawartości tlenku węgla   a 10 osób z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla trafiło do gorlickiego szpitala. W roku bieżącym niestety jedna osoba poniosła śmierć w wyniku zatrucia tlenkiem węgla,  dlatego też ku przestrodze przypominamy o sprawdzaniu urządzeń którymi ogrzewamy nasze domy, dbajmy o drożności przewodów spalinowo - dymowych i wentylacyjnych. Nie zatykajmy kratek wentylacyjnych ponieważ tlen jest niezbędny do spalania a jego brak jest przyczyną  tworzenia się bezbarwnego, bezwonnego gazu tlenku węgla (cichego zabójcy), który jest całkowicie nie wyczuwalny przez człowieka.

Pamiętajmy o systematycznym czyszczeniu przewodów spalinowo - dymowych

W ubiegłym roku gorliccy strażacy gasili  aż 50 razy palące się sadze w kominie w roku bieżącym do dnia 3 października 2018 r. takich interwencji było już 32. Porównując rok do roku okres od 1 stycznia do 3 października  w roku bieżącym mamy o 2 wyjazdy do pożarów sadzy w kominie  więcej niż w poprzednim roku.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektów ogrzewanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym jest obowiązany do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych w okresach ich użytkowania:

-od palenisk opalanych paliwem stałym co najmniej raz na 3 miesiące,
-od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym co najmniej raz na 6 miesięcy.
-od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

W wymienionych obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Pamiętaj!


- stosuj w budynku sprawdzone, dopuszczone do użytku na naszym rynku urządzenia i  systemy grzewcze,
- nie składuj materiałów palnych (opału, makulatury, palnych śmieci, szmat) obok pieca  i innych urządzeń grzewczych,
- nie przechowuj materiałów palnych oraz nie stosuj wykonanych z materiałów palnych  elementów wystroju i wyposażenia wnętrz w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń  i instalacji, których powierzchnie mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C,
- nie użytkuj elektrycznych urządzeń ogrzewczych i gazowych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym,
- przed użyciem nowego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi i stosuj się do ujętych w niej zaleceń prawidłowej eksploatacji,
- nie używaj uszkodzonych urządzeń grzewczych oraz w sposób niezgodny  z instrukcją obsługi. Naprawę powierz wykwalifikowanemu serwisowi,
- nie pozostawiaj urządzeń grzewczych bez nadzoru osoby dorosłej, jeżeli  urządzenie nie jest przewidziane do samodzielnej pracy,
- nie rozpalaj piecyków, kominków z zastosowaniem materiałów niebezpiecznych pożarowo, cieczy łatwopalnych,
- stosuj do urządzenia grzewczego paliwo przewidziane dla niego w instrukcji, posiadające odpowiednią wartość opałową i konsystencję. Stosowanie niewłaściwego paliwa może uszkodzić piec, doprowadzić do rozszczelnienia przewodów spalinowych, może je zatkać a  w konsekwencji nawet do pożaru, wybuchu czy zaczadzenia,
- przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne poddawaj systematycznej kontroli, co najmniej raz w roku. Kontrole powinien przeprowadzać kominiarz posiadający stosowne kwalifikacje i uprawnienia do tego typu prac.

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 20.05.2019

Pożary            
244
Miejscowe zagrożenia   299
Alarmy fałszywe   18
OGÓŁEM   561

 

 

Copyright © 2018 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio